Media Evolution Föreningsstämma

14 juni, 2012 - 14:00 - 15:30

Föreningsstämma 14:e juni 2012
Härmed informerar vi om föreningsstämma för idella föreningen för Media Evolution.

Agenda för föreningsstämma
Vid föreningsstämma skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av en protokolljusterare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
6. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och 8. räkenskapsåret samt lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Val av styrelseledamöter för perioden fram till och med närmast följande föreningsstämma
a) val av styrelseledamöter från Näringsliv
b) val av styrelseledamöter från Offentliga
c) val av styrelseledamöter från Akademi
10. Val av en eller två godkända revisorer och vid behov lekmannarevisor
11. Fastställande av årsavgifter för medlemmar
12. Behandling av styrelsens förslag till följd av inkomna förslag och framställningar
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Förslag på justering av medlemstariffer

Det råder en postiv utveckling i medieklustret och medlemsorganisationen Media Evolution.

Vi är nu cirka 240 medlemsföretag och löpande visar spännande och innovativa företag intresse för att bli medlemmar.

Efter dagens styrelsemöte så föreslogs att medlemstarifferna ska justeras från och med 2013 för att bli mer rättvisa.

Beslut om de nya medlemstarifferna tas på föreningsstämman som kommer att hållas den 14:e juni 2012.

Förslag på kommande medlemstariffer enligt punkt 11:
1 000 SEK: enmansföretag och ideella föreninggar
2 000 SEK: 2-4 anställda
4 000 SEK: 5-10 anställda
6 000 SEK: 10-15 anställda
8 000 SEK: 16-25 anställda
10 000 SEK: 25-50 anställda
15 000 SEK: 50-100 anställda
20 000 SEK: 100-250 anställda
25 000 SEK: 250 anställda och uppåt

Årsredovisningen från ideella föreningen kan du läsa här.
Årsredovisning för aktiebolaget kan du läsa här.

Vad: Föreningsstämma
När: 14:e juni kl 14-15:30
Var: Media Evolution City, Malmö