Föreningsstämma Media Evolution

12 juni, 2015 - 10:00 - 11:00

Det är den tiden på året - dags till föreningsstämma för ideella föreningen för Media Evolution!

Vad: Föreningsstämma Media Evolution ideell förening
När: Fredag 12:e juni kl 10-11
Var: Media Evolution City, Malmö
Anmälan: Anmäl dig här senast 11/6

Agenda för föreningsstämma
Vid föreningsstämma skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av en protokolljusterare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
6. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Val av styrelseledamöter för perioden fram till och med närmast följande föreningsstämma
a) val av styrelseledamöter från Näringsliv
b) val av styrelseledamöter från Offentliga
c) val av styrelseledamöter från Akademi
10. Val av en eller två godkända revisorer och vid behov lekmannarevisor
11. Fastställande av årsavgifter för medlemmar
12. Behandling av styrelsens förslag till följd av inkomna förslag och framställningar
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Årsredovisningar
Årsredovisningen från ideella föreningen och aktiebolaget kommer du att kunna läsa på vår webb när dom är färdigställda.