Föreningsstämma

17 juni, 2016 - 10:00 - 11:00

Agenda för föreningsstämma
Vid föreningsstämma skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av en protokolljusterare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt lekmannarevisorns granskningsrapport
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Val av styrelseledamöter för perioden fram till och med närmast följande föreningsstämma
a) val av styrelseledamöter från Näringsliv
b) val av styrelseledamöter från Offentliga
c) val av styrelseledamöter från Akademi
11. Val av en eller två godkända revisorer och vid behov lekmannarevisor
12. Fastställande av årsavgifter för medlemmar
13. Behandling av styrelsens förslag till följd av inkomna förslag och framställningar
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Årsredovisningar
Här kan du ta del av våra årsredovisningar:
- Årsredovisning Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening
- Årsredovisning Media Evolution Southern Sweden AB (svb)

FESTLIGHETER I HUSET DENNA FREDAG!
Häng gärna på Media Evolution City denna dag, på eftermiddagen välkomnar vi nämligen dig till Invigningsfesten där hela huset öppnar upp för festligheter! En massa kul saker händer tillsammans med alla roliga människor - hundra företag på fyra plan bjuder tillsammans in till kalas i huset som ständigt förändras. Not bad for a Friday.

Väl mött! Vi ses.