Upphandling: Spel, VR, AR och/eller andra digitala lösningar för Cross Motion och Malmö Museer!

30 januari, 2017 - 01:00

Upphandling Malmö 30 januari 2017

Spel, VR, AR och/eller andra digitala lösningar för Science Center Malmö Museer.

Som en del av projektet "Cross Motion" i EU: s Interreg Östersjöregionen söker Media Evolution i samarbete med Malmö Museers Science Centerföretag som kan utveckla prototyper som kan bli en del av museets kommande satsning på ett ”Rum för spel”.

Projektet ”Cross Motion” fokuserar på att korsa audiovisuella digitala lösningar med hälsa, utbildning och turism. Vi vill tillsammans med Science Center Malmö Museer se på lösningar som primärt med spel, men även VR, AR och andra innovativa visuella och digitala sätt lära besökarna hur spel är uppbyggda och fungerar med med målet att inspirera besökarna till eget digitalt skapande.

Bakgrund

Sverige är ett starkt land när det gäller den digitala visuella industrin och den kreativa sektorn som helhet. I synnerhet går södra Sverige i spetsen för att utvecklas till ett centrum inom spelindustrin. Vi har en stark position, och våra kreativa färdigheter efterfrågas.

Den roll som den digitala visuella industrin har upplevt expanderar. I första hand som leverantör av underhållning, produkter och konst i andra hand i form av marknadsföring. - expanderar, Vi har bara sett toppen av isberget i termer av vad de digitala visuella färdigheterna kan tillföra för värden i samhället.

Denna utveckling har Media Evolution för avsikt att ge sitt stöd till och hjälpa att ta vidare. Därför går Media Evolution in i olika initiativ för att generera ny kunskap, skapa nya gränsöverskridande och tvärsektoriella nätverk, bidra till verksamhetsutveckling, utveckla prototyper som kan utforska potentialen och som ger inspiration till framtida användning av digitala visuella färdigheter i samhället.

Ett av dessa initiativ är EU Interreg medfinansierade projektetet "Cross Motion", som är ett samarbete mellan länderna i Östersjöregionen. I "Cross Motion" fokuserar vi på att stödja utvecklingen när det gäller användningen av digitala visuella färdigheter inom hälsa, utbildning och turism.

Malmö Museer är Sveriges största regionala museum och ett allt viktigare besöksmål lokalt, regionalt och nationellt, men även för internationella besökare. Malmö Museer har för avsikt att behålla denna position och att fortsätta utvecklas som ett angeläget och tillgängligt besöksmål. Under 2016 gjordes drygt 422 000 besök till museerna varav cirka 165 000 till Teknikens och Sjöfartens hus. Ungefär hälften av Teknikens och Sjöfartens hus upptas av det science center som utvecklades med medel från Tillväxtverket under 2011–2014. Verksamheten fortsätter att utvecklas, bland annat med fler pedagogiska program för högstadie- och gymnasieelever men också som en mötesplats för gruppen 13–20-åringar (Science Center Malmö Museer 2016).

Ett sätt att skapa angelägen verksamhet för denna målgrupp kommer att vara att utveckla ett rum för spel i dialog med flickor och pojkar i Malmö. En plats på Teknikens och Sjöfartens hus som kan innehålla utställningar, interaktiva stationer, presentation av lokala spelproduktioner, MakerSpace-aktiviteter, VR-labb och events som syftar till att öka intresset och kunskapen om programmering, digital teknik- och spelutveckling.

Science Center Malmö Museer har även mottagit en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till en unik satsning på visualiseringar i domformat och VR. Donationen är en del av en nationell satsning, Wisdome, med fem science centers och tillhörande forskningsmiljöer. Avsikten är att till 2019 skapa en innovativ mötesplats i Malmö med fokus på hållbar utveckling och digitala spel med målet att öka barn och ungas intresse för vetenskap och väcka nyfikenhet på att själva utforska världen.

Ändamål

Syftet med denna utlysning är att genom utveckling av prototyper utforska de möjligheter och den potential regionen har inom spel, VR, AR och/eller 360 graders video till Malmö Museers planerade “Rum för spel”.

Vi är mycket öppna för vilken sorts prototyper som ska utvecklas. Vi vill ge regionens kreativa utvecklare fritt spelrum till innehållet så länge det faller inom användningen av antingen spel, VR, AR och/eller annan digital visuell lösning med koppling till spelutveckling, spelutbildning, kulturarvet eller/och turism. Vi försöker här kombinera lite av projektet “Cross Motions” fokusområden; hälsa, utbildning eller turistnäringen med Malmö Museers planer för ett “Rum för spels”.

Lite tankar om innehåll i lösningarna:

Kan vi genom spel röra oss mer tillsammans?
Utforska och lära oss om staden och vårt kulturarv?
Lära sig om hur man gör spel?
Skapa individuellt anpassade utbildningar?
Använda kulturarvet att inspirera användare till eget skapande/remixande?
Göra mer hållbara val?

Den färdiga prototypen

Eftersom syftet är att utveckla prototyper, förväntar vi oss inte en färdig produkt som kan gå i produktion. Emellertid är det ett krav att åtminstone leverera en produkt som kan testas och som juryn kan bedöma kvalitet och potential på för att i nästa fas vidareutveckla till en produktionsfärdig produkt.

Prototypen kommer att utvecklas med ett öga för att skapa något som kan vidareutvecklas till en produkt för allmänt bruk, som kan förvärvas av privata och offentliga aktörer. Det finns inga krav när det gäller en eventuell produktionskostnaderoch försäljningspris.

Vi ser gärna att kodningen är sk öppen källkod. Utvecklaren kan utveckla och producera produkten och göra anspråk på upphovsrätten för slutprodukten i sin marknadsfärdiga form. Avtal för produktionen och rollerna ska vara skrivs på innan produktionen startar.

Vad får du?

Budget
Av de förslag som kommer in väljs två projekt för utveckling av prototyper.
Varje prototyp anhåller 150.000 kr, som betalas ut i tre omgångar.

Dessutom väljs ett av projekten ut för att utveckla ett proof of concept.
Detta ger en extra ersättning om 50.000 kr.

Dessutom

- Tillgång till mentorer från universitet i Cross Motion: s partnerstäder.
- Deltagande i Living Lab i Estland, där ditt team får samarbeta med andra lag från Cross Motion:s partners.
- Tillgång till VR labbet i Århus.
- Tillgång till en mängd andra aktiviteter som Media Evolution är medarbetare på.

Det får inte beviljas ekonomisk kompensation för timmar och resurser till projekt som inte utvalda för prototyp eller proof of concept.
Resorna till Estland och Århus står projektet Cross Motion för.

Praktiskt

För att ansöka om att få utveckla en prototyp i detta förfarande, skicka in ditt förslag till projektledare Sara Ponnert, sara [at] mediaevolution [dot] se senast den 10 mars. Hon tar även emot frågor men var vänliga och respektera att dessa tas endast via mail.

Förslaget måste, förutom en konkret beskrivning av projektet och prototypapplikationer, ha en beskrivning av den grupp som ska utveckla och producera prototypen och exempel på tidigare arbeten, liksom tidsplan och budget för de timmar som används i arbetet och övriga tänkta merkostnader.

Förslagen utvärderas på följande parametrar:
- Förslagets koppling till önskat innehåll.
- Projektets genomförbarhet.
- Prototypens möjlighet att ytterligare utvecklas till en färdig kommersiell produkt.
- Prototypens möjlighet att vidareutvecklas.
- Sammansättningen av teamet bakom prototypen.

Jury

Urvalet av vilka som tas vidare förutvecklandet av prototyper görs av bland andra:

“Cross Motions” Projektledare på Media Evolution - Sara Ponnert

Verksamhetsansvarig på Science Center, Malmö Museer - Mimmi Tegnér

Docent - Internet of Things and People Research Center Department of Computer Science på
Malmö Universitet – Carl Magnus Olsson

Viktiga datum

10 mars - Sista dag för att lämna in förslag till: sara [at] mediaevolution [dot] se - vid frågor kontakta via mail, endast.
24 mars - Alla sökande kommer att få svar
21-22 april - Prototyp laget deltar i ett Lab i Estland, Tallinn hos Digix projektet Cross Motion står för resekostnaderna.
31 augusti - Prototyperna levereras i färdiga format
15-16 september – Prototyperna visas på Cross Motion projektpartner Filmby Århus konferens i Århus
ca oktober 2017 – Prototyperna visas upp på Malmö Muséer

Dessutom kommer det att finnas månatliga statusar möten mellan Media Evolution och prototyplaget, att inventera, identifiera utmaningar och lösningar, och avtalade framtida milstolpar.

FAQ
Ska hårdvaror för vår prototyp ingå in summan man får?
Nej, pengarna ska endast gå till utveckling av själva prototypen.

Initiativet står som regional, men får vem som helst vara med i upphandlingen?
Ja, då finansieringen främst kommer från Interreg Östersjön välkomnas förslag från hela landet och även länderna runt om Östersjön är välkomna med sina förslag.

Hur vill ni ha presentationen?
Som en pdf, ppt eller keynote. Och helst max 10 sidor.

Vi skulle vilja komma och presentera vår idé, går det?
Om ni går vidare till ett andra steg kommer ni ges tillfälle att göra det innan vi väljer de förslag vi går vidare med till PoC.

Ansvar och skyldigheter

Prototyp teamen förbinder sig att tillverka och leverera prototypen som beskrivs i detta förslag den 21 augusti 2017.

Dessutom förbinder sig prototyp team för att delta i Living Lab i Estland den 21-22 april (resekostnader och hotell betalas av Media Evolution), samt att visa upp sin färdiga prototyp Cross Motion projektpartner Filmby Århus konferens i Århus den 16 september 2017.

Vi förbehåller oss rätten att inte välja bland förslagen i händelse av att de inte uppfyller våra kriterier.